Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XVIII/83/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 17 marca 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Kowiesy


Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 710)


Rada Gminy Kowiesy ustala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/4/2002 Rady Gminy Kowiesy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Kowiesy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie "Przewodniczącemu Rady Gminy Kowiesy ustala się miesięczną dietę w wysokości 900 zł".
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie: "Radnym Rady Gminy Kowiesy ustala się dietę w wysokości 100 złotych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-03-17 13:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:22:54