Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A NR XVIII/81/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, dla których zarządcą jest gmina Kowiesy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568) w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; Nr 86 poz.958; z 2001 r. Nr 125 poz.1371; z 2002 r. Nr 25 poz.253; Nr 41 poz.365; Nr 62 poz.554; Nr 74 poz.676; Nr 89 poz.804; Nr 113 poz.984; Nr 216 poz.1826 i Nr 217 poz.2124 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717 i 721; Nr 200 poz.1953)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2)
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)
umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)
zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.


§2.
1. Za zajęcie 1 m˛ powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości - 2,00 zł.
2)
przy zajęciu jezdni od 20% do 50% jej szerokości - 3,00 zł.
3)
przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł.2.Stawki określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych.
Dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m˛ pasa drogowego w wysokości 0,70 zł.
3.
Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.


§3.
Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m˛ powierzchni pasa drogowego drogi
gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń o których mowa w §1 pkt 2:
1)
poza obszarem zabudowanym - 3,60 zł.
2)
w obszarze zabudowanym - 5,40 zł.
3)
na obiekcie mostowym - 50,00 zł.


§4.
Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
o którym mowa w §1 pkt 3:

1)
za każdy dzień zajęcia 1 m˛ powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a)
usytuowanego poza terenem zabudowanym - 0,50 zł.
b)
usytuowanego na terenie zabudowanym - 0,50 zł.2)za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy
innych obiektów - 0,30 zł.
3)za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zł.


§5
. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kowiesy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-03-17 13:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:22:54