Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XIX/87/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/99/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art.30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 2001 r., Nr 52, poz. 544, z 2002 r., Nr 160, poz. 1323, z 2003 r., Nr 34, poz. 286),


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/99/2000 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
w szkołach do 100 uczniów - 200 złotych
w szkołach powyżej 100 uczniów - 300 złotych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-04-27 12:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3853
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 15:18

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2347084
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 11:36

Stopka strony