Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XIX/86/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r., Nr 47, poz. 448)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Kowiesy, obejmujące następujące składniki:
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3.300 zł.

Dodatek funkcyjny w wysokości - 1.030 zł.
Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
Dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Kowiesy z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/32/2003 z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy oraz Uchwała Nr IX/45/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2003.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-04-27 12:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:18:17