Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XX/90/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art.109, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851),Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady GminyKowiesy Nr XVIII/82/04 z dnia 17 marca 2004 roku:a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 97.353,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.b/ zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 97.353,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:po stronie dochodów 4.325.228,-zł,po stronie wydatków 5.146.743,-zł.§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/82/04 Rady Gminy Kowiesy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.PrzewodniczącyRady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-05-25 12:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:05:53