Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XX/89/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Kowiesy może udzielać z budżetu gminy dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy inne niż określone w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.
Wójt Gminy przekazuje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy, zakres zadań, które mogą być zlecane podmiotom określonym w § 1, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy.

§ 3.
1. Rada Gminy Kowiesy określa corocznie w uchwale budżetowej wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 2 uchwały.
2. Wykaz dotacji, o których mowa § 1 na realizację zadań publicznych zawiera załącznik do uchwały budżetowej.

§ 4.
1. Podmiot, o którym mowa w § 1, ubiegający się o przyznanie dotacji składa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Kowiesy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać:

1)szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania, w tym informacje: o posiadanych środkach finansowych, zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania, zakres działalności podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu,
2)
szczegółowy zakres rzeczowy zadania (dokładny opis i charakterystyka zadania),
3)
termin i miejsce realizacji zadania,
4)
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania zadania,
5)
oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
6)
posiadane zasoby kadrowe, lokalowe, finansowe,
7)
dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań, o które wnioskuje lub podobnego typu.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących zadań, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie było możliwe, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w innym terminie niż określony w ust. 1.

§ 5.
1. Wójt Gminy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 10 dni. W przypadku nie usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
2. Wójt Gminy może żądać od wnioskodawcy złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
§ 6. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania uwzględnia się w szczególności:
1)
znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę zadań,
2)
prognozowaną wysokość środków gminy przeznaczonych na realizację zadania,
3)
przedstawioną kalkulację kosztów,
4)
ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
5)
analizę i ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na realizację zadań, środków.
2. W przypadku złożenia wniosków dotyczących realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów, Wójt Gminy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się zasadą osiągnięcia jak najlepszego efektu.
3. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy przedstawia do zaopiniowania Radzie Gminy propozycje dotacji na poszczególne zadania.

§ 7.
Udzielenie dotacji odbywa się po uchwaleniu uchwały budżetowej przez Radę Gminy, a w przypadku określonym w § 4 ust. 4 po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
§ 8. Wójt Gminy powiadamia podmioty o wysokości przyznanej dotacji w terminie 30 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowiesy wykazu zadań oraz wysokość dotacji przyznanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
§ 9. 1. Uruchomienie środków finansowych w formie dotacji następuje na podstawie umowy pomiędzy Wójtem Gminy a dotowanym podmiotem.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać:
1)
oznaczenie stron,
2)
szczegółowy opis zadania i terminu jego wykonania,
3)
określenie kwot dotacji oraz warunków i terminu jej przekazania,
4)
tryb kontroli wykonania zadania,
5)
sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji,
6)
zobowiązanie podmiotu do przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków dotacji na realizację zadań publicznych,
7)
zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zdania pod względem rzeczowym i finansowym,
8)
oświadczenie o poddaniu się kontroli prowadzonej przez Gminę,
9)
określenie sankcji w przypadku wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,
10)
termin zwrotu kwot dotacji niewykorzystanej na realizację zadania określonego w umowie lub też wykorzystanej na inne cele niż wskazane w umowie.
3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok budżetowy.
4. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą stron, dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania. Zmiana wprowadzana jest w formie aneksu do umowy.
§ 10.
1. Podmiot otrzymujący dotację w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji zadania, składa Wójtowi Gminy sprawozdanie pisemne z realizacji zadania i wykorzystania przeznaczonych na nie środków dotacji.
2. Kwoty dotacji nie wykorzystane na realizację zadania podlegają zwrotowi w dniu złożenia sprawozdania.3. Kwoty dotacji wykorzystane na cele inne niż określone w umowie, o której mowa w § 9 ust. 2 podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia przekazania środków przez gminę do dnia zwrotu, w dniu złożenia sprawozdania.
§ 11.
1. Wójt Gminy przeprowadza kontrolę wykorzystania środków dotacji oraz realizacji zadania przez upoważnione osoby.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego wykonaniu.3. Kontroli podlega zarówno zakres rzeczowy wykonania zadania jak również wydatkowanie środków dotacji.4. Kontrolę przeprowadza się w godzinach i poza godzinami pracy podmiotu w siedzibie podmiotu oraz w innych miejscach związanych z realizacją zadania, na którego realizację została przyznana dotacja. Przeprowadzający kontrolę jest upoważniony do wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu.5. Czynności kontrolne polegające na badaniu dokumentów oraz żądaniu pisemnych lub ustnych wyjaśnień mogą być przeprowadzane w siedzibie Urzędu Gminy.6. W toku kontroli przeprowadzający kontrolę upoważniony jest do:
1)
dokonywania oględzin miejsc realizacji zadania,
2)
badanie dokumentów związanych z realizacją zadania, robienie ich odpisów i kopii z żądaniem potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez kierujących podmiotem,
3)
żądanie od kierujących podmiotem składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień,
4)
wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz wykorzystanie innych środków audiowizualnych do udokumentowania sposobu realizacji zadania.7. Ustalenia z kontroli spisuje się w protokole kontroli, który podpisuje przeprowadzający kontrolę i kierujący kontrolowanym podmiotem lub osoba upoważniona przez niego.8. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierującego podmiotem kontrolowanym lub osobę przez niego upoważnioną, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu lub braku podania przyczyn.
§ 12. 1. Kierujący kontrolowanym podmiotem lub osoba upoważniona może w terminie 14 dni od otrzymania protokołu kontroli wnieść umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, a przeprowadzający kontrolę jest zobowiązany ustosunkować się do zastrzeżeń, a w uzasadnionych przypadkach uzupełnić protokół. 2. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli może wydać zalecenia, które podmiot jest zobowiązany wykonać w sposób i w terminach w nich określonych.
§ 13. Wójt Gminy w terminie do 31 marca opublikuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowiesy zbiorczą informację o udzielonych w roku budżetowym dotacjach, kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach dotacji, co do których powstał obowiązek zwrotu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-05-25 12:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:22

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:05:53