Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2003 rok

Rok bużetowy 2003

DOCHÓD:      
  Zlecone Własne Suma
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0.00 5,000.00 5,000.00
  10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0.00 5,000.00 5,000.00
  046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej 0.00 5,000.00 5,000.00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 69,000.00 69,000.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 69,000.00 69,000.00
  047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0.00 3,000.00 3,000.00
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 45,000.00 45,000.00
  076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiezcystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0.00 1,000.00 1,000.00
  077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0.00 20,000.00 20,000.00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,401.00 0.00 34,401.00
  75011 Urząd Wojewódzki 34,401.00 0.00 34,401.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34,401.00 0.00 34,401.00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 60,000.00 60,000.00
  40002 Dostarczanie wody 0.00 60,000.00 60,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 60,000.00 60,000.00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 470.00 0.00 470.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 470.00 0.00 470.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 470.00 0.00 470.00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500.00 0.00 500.00
  75414 Obrona Cywilna 500.00 0.00 500.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500.00 0.00 500.00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 4,000.00 4,000.00
  01022 Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 0.00 2,000.00 2,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 2,000.00 2,000.00
  01095 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 2,000.00 2,000.00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 1,130,928.00 1,130,928.00
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 15,100.00 15,100.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 100.00 100.00
  035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0.00 15,000.00 15,000.00
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. 0.00 376,559.00 376,559.00
  031 Podatek od nieruchomości 0.00 347,221.00 347,221.00
  032 Podatek rolny 0.00 2,528.00 2,528.00
  033 Podatek leśny 0.00 19,310.00 19,310.00
  034 Podatek od środków transportowych 0.00 1,000.00 1,000.00
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 1,500.00 1,500.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 5,000.00 5,000.00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 0.00 466,400.00 466,400.00
  031 Podatek od nieruchomości 0.00 130,000.00 130,000.00
  032 Podatek rolny 0.00 250,000.00 250,000.00
  034 Podatek od środków transportowych 0.00 42,400.00 42,400.00
  036 Podatek od spadków i darowizn 0.00 5,000.00 5,000.00
  037 Podatek od posiadania psów 0.00 1,000.00 1,000.00
  045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0.00 5,000.00 5,000.00
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 27,000.00 27,000.00
  056 Zaległości z podatków zniesionych 0.00 1,000.00 1,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 5,000.00 5,000.00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.00 11,000.00 11,000.00
  041 Wpływy z opłaty skarbowej 0.00 10,000.00 10,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 1,000.00 1,000.00
  75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0.00 261,869.00 261,869.00
  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0.00 260,869.00 260,869.00
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 0.00 1,000.00 1,000.00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 2,194,401.00 2,194,401.00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0.00 1,532,921.00 1,532,921.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0.00 1,532,921.00 1,532,921.00
  75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 0.00 513,470.00 513,470.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0.00 513,470.00 513,470.00
  75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 0.00 148,010.00 148,010.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0.00 148,010.00 148,010.00
851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 40,000.00 40,000.00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 40,000.00 40,000.00
  048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu 0.00 40,000.00 40,000.00
853 OPIEKA SPOŁECZNA 235,716.00 0.00 235,716.00
  85313 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4,610.00 0.00 4,610.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4,610.00 0.00 4,610.00
  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne 127,338.00 0.00 127,338.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 127,338.00 0.00 127,338.00
  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 18,390.00 0.00 18,390.00
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18,390.00 0.00 18,390.00
  85319 Ośrodki pomocy społecznej 83,000.00 0.00 83,000.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 83,000.00 0.00 83,000.00
  85395 Pozostała działalność 2,378.00 0.00 2,378.00
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2,378.00 0.00 2,378.00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16,000.00 3,000.00 19,000.00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 3,000.00 3,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 3,000.00 3,000.00
  90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 16,000.00 0.00 16,000.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16,000.00 0.00 16,000.00
SUMA DOCHÓD: 287,087.00 3,506,329.00 3,793,416.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-20 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:52

Budżet na 2003 rok - c.d.

WYDATKI:      
  Zlecone Własne Suma
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 6,000.00 6,000.00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 6,000.00 6,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 5,000.00 5,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,401.00 656,820.00 691,221.00
    75011 Urząd Wojewódzki 34,401.00 3,487.00 37,888.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 100.00 100.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24,500.00 2,800.00 27,300.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,000.00 281.00 2,281.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4,958.00 142.00 5,100.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 649.00 81.00 730.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 923.00 77.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 600.00 0.00 600.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 100.00 0.00 100.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 671.00 6.00 677.00
    75022 Rady gmin 0.00 19,500.00 19,500.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 18,000.00 18,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,500.00 1,500.00
    75023 Urzędy Gmin 0.00 600,833.00 600,833.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 1,000.00 1,000.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 371,100.00 371,100.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 25,026.00 25,026.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 67,900.00 67,900.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 9,660.00 9,660.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 35,000.00 35,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 4,000.00 4,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 3,000.00 3,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 58,000.00 58,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 3,000.00 3,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,000.00 3,000.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 10,147.00 10,147.00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 10,000.00 10,000.00
    75047 Pobór podatku 0.00 31,000.00 31,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 3,400.00 3,400.00
    4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 0.00 27,000.00 27,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 600.00 600.00
    75095 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 55,697.00 55,697.00
    40002 Dostarczanie wody 0.00 55,697.00 55,697.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 12,680.00 12,680.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,740.00 1,740.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,490.00 2,490.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 360.00 360.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 24,000.00 24,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 4,000.00 4,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 6,000.00 6,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 2,600.00 2,600.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 677.00 677.00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 470.00 0.00 470.00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 470.00 0.00 470.00
    4300 Zakup usług pozostałych 470.00 0.00 470.00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500.00 47,500.00 48,000.00
    75414 Obrona Cywilna 500.00 0.00 500.00
    4270 Zakup usług remontowych 500.00 0.00 500.00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 0.00 45,500.00 45,500.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 1,500.00 1,500.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 8,000.00 8,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 16,500.00 16,500.00
    4260 Zakup energii 0.00 6,000.00 6,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 4,000.00 4,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 6,000.00 6,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,500.00 3,500.00
    75495 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 698,000.00 698,000.00
    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 693,000.00 693,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,000.00 2,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 11,000.00 11,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 670,000.00 670,000.00
    01030 Izby rolnicze 0.00 5,000.00 5,000.00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0.00 5,000.00 5,000.00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 41,924.00 41,924.00
    75818 Rezerwy ogólne i celowe 0.00 41,924.00 41,924.00
    4810 Rezerwy 0.00 41,924.00 41,924.00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 40,000.00 40,000.00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 40,000.00 40,000.00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 3,500.00 3,500.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 12,000.00 12,000.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 586.00 586.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 3,700.00 3,700.00
    4260 Zakup energii 0.00 2,000.00 2,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 15,214.00 15,214.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 500.00 500.00
  853 OPIEKA SPOŁECZNA 235,716.00 33,768.00 269,484.00
    85313 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4,610.00 0.00 4,610.00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4,610.00 0.00 4,610.00
    85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne 127,338.00 7,000.00 134,338.00
    3110 Świadczenia społeczne 124,076.00 7,000.00 131,076.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3,262.00 0.00 3,262.00
    85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 18,390.00 0.00 18,390.00
    3110 Świadczenia społeczne 18,390.00 0.00 18,390.00
    85319 Ośrodki pomocy społecznej 83,000.00 24,268.00 107,268.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 300.00 300.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58,000.00 15,770.00 73,770.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,100.00 1,100.00 6,200.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11,806.00 1,994.00 13,800.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1,546.00 414.00 1,960.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,648.00 1,352.00 4,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 300.00 670.00 970.00
    4300 Zakup usług pozostałych 1,000.00 2,000.00 3,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 100.00 100.00
    4430 Różne opłaty i składki 600.00 200.00 800.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 2,000.00 368.00 2,368.00
    85395 Pozostała działalność 2,378.00 2,000.00 4,378.00
    3110 Świadczenia społeczne 2,378.00 2,000.00 4,378.00
    85315 Dodatki mieszkaniowe 0.00 500.00 500.00
    3110 Świadczenia społeczne 0.00 500.00 500.00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16,000.00 64,000.00 80,000.00
    90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 17,000.00 17,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 16,000.00 16,000.00
    90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 16,000.00 47,000.00 63,000.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500.00 2,500.00 3,000.00
    4260 Zakup energii 12,900.00 36,100.00 49,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 2,600.00 7,400.00 10,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0.00 178,249.00 178,249.00
    60016 Drogi publiczne gminne 0.00 178,249.00 178,249.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 300.00 300.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 20,300.00 20,300.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,049.00 1,049.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,670.00 3,670.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 530.00 530.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 25,000.00 25,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 34,000.00 34,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 2,500.00 2,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 900.00 900.00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 80,000.00 80,000.00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0.00 30,500.00 30,500.00
    71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0.00 30,500.00 30,500.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,000.00 30,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 500.00 500.00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0.00 15,000.00 15,000.00
    75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego 0.00 15,000.00 15,000.00
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 0.00 15,000.00 15,000.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-20 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:52

Budżet na 2003 rok - c.d.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0.00 1,985,893.00 1,985,893.00
    80101 Szkoły podstawowe 0.00 1,214,811.00 1,214,811.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 56,928.00 56,928.00
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 744,730.00 744,730.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 55,375.00 55,375.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 150,622.00 150,622.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 20,462.00 20,462.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 63,000.00 63,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 10,350.00 10,350.00
    4260 Zakup energii 0.00 9,200.00 9,200.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 25,000.00 25,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 29,300.00 29,300.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 900.00 900.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 2,300.00 2,300.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 46,494.00 46,494.00
    80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 0.00 88,612.00 88,612.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 4,500.00 4,500.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 60,308.00 60,308.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 4,591.00 4,591.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 12,261.00 12,261.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,669.00 1,669.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,350.00 1,350.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 100.00 100.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 3,833.00 3,833.00
    80110 Gimnazja 0.00 560,537.00 560,537.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 24,458.00 24,458.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 312,028.00 312,028.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 22,986.00 22,986.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 64,228.00 64,228.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 8,747.00 8,747.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 37,500.00 37,500.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 9,000.00 9,000.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 50,000.00 50,000.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 7,000.00 7,000.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,500.00 1,500.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 19,590.00 19,590.00
    80113 Dowożenie uczniów do szkół 0.00 112,445.00 112,445.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,150.00 2,150.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 295.00 295.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 110,000.00 110,000.00
    80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0.00 9,488.00 9,488.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 9,488.00 9,488.00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 25,786.00 25,786.00
    85401 Świetlice szkolne 0.00 25,786.00 25,786.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 18,640.00 18,640.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,862.00 1,862.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,670.00 3,670.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 600.00 600.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,014.00 1,014.00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0.00 52,992.00 52,992.00
    92116 Biblioteki 0.00 52,992.00 52,992.00
    3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 34,000.00 34,000.00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,864.00 2,864.00
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 6,300.00 6,300.00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 900.00 900.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 4,000.00 4,000.00
    4260 Zakup energii 0.00 400.00 400.00
    4270 Zakup usług remontowych 0.00 263.00 263.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,800.00 1,800.00
    4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 300.00 300.00
    4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,015.00 1,015.00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0.00 9,200.00 9,200.00
    92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0.00 3,600.00 3,600.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0.00 3,600.00 3,600.00
    92695 Pozostała działalność 0.00 5,600.00 5,600.00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 2,600.00 2,600.00
    4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
    4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
SUMA WYDATKI: 287,087.00 3,941,329.00 4,228,416.00
        

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
3,793,416.00 - 4,228,416.00 = -435,000.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-02-20 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:53:12