Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2005 rok

Rok bużetowy 2005

DOCHÓD:      
  Zlecone Własne Suma
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0.00 5,000.00 5,000.00
  10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0.00 5,000.00 5,000.00
  046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej 0.00 5,000.00 5,000.00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 117,000.00 117,000.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 117,000.00 117,000.00
  047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0.00 7,000.00 7,000.00
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 105,000.00 105,000.00
  077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0.00 5,000.00 5,000.00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36,422.00 569.00 36,991.00
  75011 Urząd Wojewódzki 36,422.00 569.00 36,991.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36,422.00 0.00 36,422.00
  236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0.00 569.00 569.00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 50,000.00 50,000.00
  40002 Dostarczanie wody 0.00 50,000.00 50,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 50,000.00 50,000.00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 494.00 0.00 494.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 494.00 0.00 494.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 494.00 0.00 494.00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500.00 0.00 500.00
  75414 Obrona Cywilna 500.00 0.00 500.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500.00 0.00 500.00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 41,500.00 41,500.00
  01095 Pozostała działalność 0.00 1,500.00 1,500.00
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 1,500.00 1,500.00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 40,000.00 40,000.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0.00 40,000.00 40,000.00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 1,298,360.00 1,298,360.00
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 16,050.00 16,050.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 50.00 50.00
  035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0.00 16,000.00 16,000.00
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. 0.00 401,121.00 401,121.00
  031 Podatek od nieruchomości 0.00 360,000.00 360,000.00
  032 Podatek rolny 0.00 2,500.00 2,500.00
  033 Podatek leśny 0.00 35,621.00 35,621.00
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 1,000.00 1,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 2,000.00 2,000.00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 0.00 496,665.00 496,665.00
  031 Podatek od nieruchomości 0.00 120,000.00 120,000.00
  032 Podatek rolny 0.00 297,500.00 297,500.00
  034 Podatek od środków transportowych 0.00 43,965.00 43,965.00
  036 Podatek od spadków i darowizn 0.00 5,000.00 5,000.00
  037 Podatek od posiadania psów 0.00 200.00 200.00
  045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0.00 1,500.00 1,500.00
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 24,000.00 24,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 4,000.00 4,000.00
  043 Opłata targowa 0.00 500.00 500.00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.00 17,050.00 17,050.00
  041 Wpływy z opłaty skarbowej 0.00 15,000.00 15,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 50.00 50.00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0.00 2,000.00 2,000.00
  75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0.00 367,474.00 367,474.00
  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0.00 364,474.00 364,474.00
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 0.00 3,000.00 3,000.00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2,454,353.00 0.00 2,454,353.00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1,565,175.00 0.00 1,565,175.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1,565,175.00 0.00 1,565,175.00
  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 889,178.00 0.00 889,178.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 889,178.00 0.00 889,178.00
851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 45,000.00 45,000.00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 45,000.00 45,000.00
  048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu 0.00 45,000.00 45,000.00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0.00 500.00 500.00
  60016 Drogi publiczne gminne 0.00 500.00 500.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0.00 500.00 500.00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 12,000.00 12,000.00
  85401 Świetlice szkolne 0.00 12,000.00 12,000.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0.00 12,000.00 12,000.00
852 POMOC SPOŁECZNA 410,012.00 0.00 410,012.00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3,419.00 0.00 3,419.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3,419.00 0.00 3,419.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 14,400.00 0.00 14,400.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11,318.00 0.00 11,318.00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 65,920.00 0.00 65,920.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 65,920.00 0.00 65,920.00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 305,941.00 0.00 305,941.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 305,941.00 0.00 305,941.00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20,332.00 0.00 20,332.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20,332.00 0.00 20,332.00
SUMA DOCHÓD: 2,901,781.00 1,569,929.00 4,471,710.00
       
WYDATKI:      
  Zlecone Własne Suma
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 65,000.00 65,000.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 65,000.00 65,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 17,000.00 17,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 30,000.00 30,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 7,000.00 7,000.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36,422.00 754,970.00 791,392.00
  75011 Urząd Wojewódzki 36,422.00 7,043.00 43,465.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26,322.00 4,437.00 30,759.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,400.00 373.00 2,773.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5,000.00 1,000.00 6,000.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 700.00 200.00 900.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,000.00 0.00 1,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 500.00 220.00 720.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 300.00 0.00 300.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 200.00 533.00 733.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 180.00 180.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 100.00 100.00
  75022 Rady gmin 0.00 27,000.00 27,000.00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 26,000.00 26,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  75023 Urzędy Gmin 0.00 699,927.00 699,927.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 381,869.00 381,869.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 21,500.00 21,500.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 75,022.00 75,022.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 10,163.00 10,163.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 60,000.00 60,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 6,000.00 6,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 3,000.00 3,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 8,000.00 8,000.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 4,000.00 4,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 9,163.00 9,163.00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 40,000.00 40,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 70,210.00 70,210.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 1,000.00 1,000.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 10,000.00 10,000.00
  75095 Pozostała działalność 0.00 15,000.00 15,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 3,000.00 3,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 10,000.00 10,000.00
  75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wyójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0.00 6,000.00 6,000.00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 4,767.00 4,767.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,233.00 1,233.00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 56,903.00 56,903.00
  40002 Dostarczanie wody 0.00 56,903.00 56,903.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 15,183.00 15,183.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,187.00 1,187.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,200.00 3,200.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 450.00 450.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 26,000.00 26,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,800.00 2,800.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,000.00 3,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 733.00 733.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 150.00 150.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 1,200.00 1,200.00
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0.00 2,000.00 2,000.00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 494.00 0.00 494.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 494.00 0.00 494.00
  4300 Zakup usług pozostałych 494.00 0.00 494.00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500.00 53,000.00 53,500.00
  75414 Obrona Cywilna 500.00 0.00 500.00
  4270 Zakup usług remontowych 500.00 0.00 500.00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 0.00 50,000.00 50,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 15,000.00 15,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 5,000.00 5,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 3,000.00 3,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 14,000.00 14,000.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 4,000.00 4,000.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 9,000.00 9,000.00
  75403 Jednostki terenowe policji 0.00 3,000.00 3,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 3,000.00 3,000.00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 241,000.00 241,000.00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 235,000.00 235,000.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 200,000.00 200,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 27,000.00 27,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,000.00 5,000.00
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0.00 3,000.00 3,000.00
  01030 Izby rolnicze 0.00 6,000.00 6,000.00
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0.00 6,000.00 6,000.00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 27,000.00 27,000.00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych 0.00 27,000.00 27,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 0.00 26,000.00 26,000.00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 30,000.00 30,000.00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 0.00 30,000.00 30,000.00
  4810 Rezerwy 0.00 30,000.00 30,000.00
851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 45,000.00 45,000.00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 45,000.00 45,000.00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0.00 4,000.00 4,000.00
  3110 Świadczenia społeczne 0.00 10,000.00 10,000.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,000.00 2,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 4,000.00 4,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 1,000.00 1,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 634.00 634.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 7,200.00 7,200.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 400.00 400.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 400.00 400.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 4,500.00 4,500.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 366.00 366.00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0.00 76,000.00 76,000.00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 2,000.00 2,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 0.00 62,000.00 62,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 50,000.00 50,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 11,000.00 11,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,000.00 1,000.00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0.00 12,000.00 12,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 12,000.00 12,000.00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 750,000.00 383,084.00 1,133,084.00
  60016 Drogi publiczne gminne 750,000.00 383,084.00 1,133,084.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 21,960.00 21,960.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,729.00 1,729.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 4,500.00 4,500.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 620.00 620.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 48,000.00 48,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 40,000.00 40,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 10,000.00 10,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 3,000.00 3,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 975.00 975.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 300.00 300.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 2,000.00 2,000.00
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750,000.00 0.00 750,000.00
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 250,000.00 250,000.00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0.00 40,000.00 40,000.00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0.00 40,000.00 40,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 40,000.00 40,000.00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0.00 10,000.00 10,000.00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego 0.00 10,000.00 10,000.00
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 0.00 10,000.00 10,000.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-01 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:46

Budżet na 2005 rok - c.d.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0.00 2,315,191.00 2,315,191.00
  80101 Szkoły podstawowe 0.00 1,421,099.00 1,421,099.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 848,766.00 848,766.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 64,671.00 64,671.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 173,120.00 173,120.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 23,570.00 23,570.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 67,700.00 67,700.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 12,900.00 12,900.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 7,000.00 7,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 21,000.00 21,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 1,100.00 1,100.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 3,200.00 3,200.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 59,565.00 59,565.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00 50,000.00 50,000.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 68,007.00 68,007.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 17,500.00 17,500.00
  80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 0.00 50,524.00 50,524.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 30,920.00 30,920.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 2,733.00 2,733.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 6,470.00 6,470.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 880.00 880.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 5,000.00 5,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 50.00 50.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,889.00 1,889.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 2,582.00 2,582.00
  80110 Gimnazja 0.00 606,834.00 606,834.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 338,560.00 338,560.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 26,258.00 26,258.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 69,750.00 69,750.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 9,500.00 9,500.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 48,000.00 48,000.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 3,000.00 3,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 15,000.00 15,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 11,000.00 11,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 500.00 500.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 24,496.00 24,496.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 30,000.00 30,000.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 28,770.00 28,770.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 1,000.00 1,000.00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 0.00 130,270.00 130,270.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 2,000.00 2,000.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 270.00 270.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 108,000.00 108,000.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 20,000.00 20,000.00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0.00 11,200.00 11,200.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 11,200.00 11,200.00
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0.00 77,720.00 77,720.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 54,100.00 54,100.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 4,381.00 4,381.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 10,640.00 10,640.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,433.00 1,433.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,500.00 1,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 3,000.00 3,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 1,000.00 1,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,466.00 1,466.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
  80195 Pozostała działalność 0.00 17,544.00 17,544.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 17,544.00 17,544.00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0.00 72,963.00 72,963.00
  85401 Świetlice szkolne 0.00 42,963.00 42,963.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 20,000.00 20,000.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 1,680.00 1,680.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 3,900.00 3,900.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 530.00 530.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 733.00 733.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 4,120.00 4,120.00
  4220 Zakup środków żywności 0.00 12,000.00 12,000.00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 0.00 30,000.00 30,000.00
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0.00 30,000.00 30,000.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-01 14:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:47

Budżet na 2005 rok - c.d.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0.00 59,759.00 59,759.00
  92116 Biblioteki 0.00 59,759.00 59,759.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 37,596.00 37,596.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 3,028.00 3,028.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 7,356.00 7,356.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,046.00 1,046.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 4,000.00 4,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 500.00 500.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 300.00 300.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 700.00 700.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,283.00 1,283.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 500.00 500.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 250.00 250.00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0.00 11,000.00 11,000.00
  92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0.00 10,000.00 10,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 5,000.00 5,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,000.00 5,000.00
  92695 Pozostała działalność 0.00 1,000.00 1,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 500.00 500.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 500.00 500.00
852 POMOC SPOŁECZNA 341,010.00 102,414.00 443,424.00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3,419.00 0.00 3,419.00
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3,419.00 0.00 3,419.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 11,318.00 16,082.00 27,400.00
  3110 Świadczenia społeczne 11,318.00 16,082.00 27,400.00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 0.00 80,832.00 80,832.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 54,913.00 54,913.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 4,344.00 4,344.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 10,863.00 10,863.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,545.00 1,545.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 3,000.00 3,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 500.00 500.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,400.00 1,400.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,467.00 1,467.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 1,800.00 1,800.00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0.00 500.00 500.00
  3110 Świadczenia społeczne 0.00 500.00 500.00
  85295 Pozostała działalność 0.00 5,000.00 5,000.00
  3110 Świadczenia społeczne 0.00 5,000.00 5,000.00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20,332.00 0.00 20,332.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114.00 0.00 114.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15,040.00 0.00 15,040.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1,241.00 0.00 1,241.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2,805.00 0.00 2,805.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 399.00 0.00 399.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 733.00 0.00 733.00
  85212 Świadczenia rodzinne 305,941.00 0.00 305,941.00
  3110 Świadczenia społeczne 293,266.00 0.00 293,266.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3,700.00 0.00 3,700.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7,233.00 0.00 7,233.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 90.00 0.00 90.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 352.00 0.00 352.00
  4300 Zakup usług pozostałych 1,300.00 0.00 1,300.00
SUMA WYDATKI: 1,128,426.00 4,343,284.00 5,471,710.00
       

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
4,471,710.00 - 5,471,710.00 = -1,000,000.00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-01 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11607
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:50:00