Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXIV/110/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 02 grudnia 2004r.


w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 18 i art.19 punkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ?/ Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291/


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe i ustala się stawki:
1/ za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100 zł.
2/ za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100 zł.

§ 2. Ustalone w § 1 opłaty administracyjne płatne są w kasie Urzędu Gminy, przed wydaniem dokumentów wymienionych w § 1, a dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/72/03 Rady Gminy Kowiesy z dnia 09 grudnia 2003 r., w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej.

§ 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Soczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-02 11:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6311
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 14:42

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2401718
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 12:43

Stopka strony