Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/109/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 02 grudnia 2004r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ?/ Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz. 1291/


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1.Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych :


od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,


od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,


od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
14)

§ 2.Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej i służące do wykonywania zadań gminy, z wyjątkiem określonych w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.§ 3.Traci moc uchwała Nr XV/70/03 z dnia 09 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kowiesy.§ 4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2005 roku .PrzewodniczącyRady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-02 11:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 13:20

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 11:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13774
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 14:42:43