Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/108/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ? / Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110. poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291/


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł
2 ) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 14,00 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,37 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,61 zł
e/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,00 zł
- domki letniskowe od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł
3 ) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7

§ 2. 1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
budynki gospodarcze lub ich części położone na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę z wyłączeniem budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą,
2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby:
wykonywania zadań statutowych gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej i
sportu,
garaże w gospodarstwach rolnych,

3. sieci rozdzielcze wody służące do zaspokajania zbiorczych potrzeb mieszkańców
gminy, zgodnie z zadaniami gminy,
4. grunty służące na cele upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
wynikające z zadań statutowych gminy,
5. grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów przeciwpożarowych i służące do
wykonywania zadań gminy, z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3.Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.Traci moc uchwała Nr XV/69/03 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 09 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-02 11:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 13:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6313
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 14:42

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2401742
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 12:43

Stopka strony