Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXV/11504
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/64/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz.U.153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003r Dz. U. Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 i z 2004 r. Nr 116, poz. 1203)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje :

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XIV/64/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. Urz. z 2004 r. Nr 8, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt I ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zasób mieszkaniowy gminy Kowiesy składa się z 11 lokali mieszkalnych, położonych w miejscowościach:
a)
Jeruzal - Publiczne Gimnazjum
- lokal Nr 1 o pow. 72 m2

b)Turowa Wola - Szkoła Podstawowa
- lokal Nr 1 o pow. 19 m2
- lokal Nr 2 o pow. 42 m2
- lokal Nr 3 o pow. 60 m2

c)Wola Pękoszewska - Szkoła Podstawowa
- lokal Nr 1 o pow. 60 m2
- lokal Nr 2 o pow. 83 m2

d)Kowiesy - Ośrodek Zdrowia
- lokal Nr 1 o pow. 74,28 m2
- lokal Nr 2 o pow. 50,93 m2
- lokal Nr 3 o pow. 50,08 m2
- lokal Nr 4 o pow. 39,44 m2
- lokal Nr 5 o pow. 63,87 m2"

2) Punkt II otrzymuje brzmienie: "Plan remontów ww. opisanych zasobów mieszkaniowych w latach 2005-2009 przedstawia załączona tabela:


Lokale mieszkalne2005 r2006 r2007 r2008 r2009 rPubliczne Gimnazjum w Jeruzalubieżące remontybieżące remontyWymiana schodów i podłógbieżące remontybieżące remontySzkoła Podstawowa w Turowej Wolibieżące remontybieżące remontybieżące remontybieżące remontybieżące remontySzkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiejosuszenie, odgrzybienie, otynkowanie północnej ściany budynkutynkowanie klatki schodowejwymiana podłogi w lokalu Nr 2wymiana drzwi wejściowychbieżące remontyOśrodek Zdrowia w Kowiesachodwodnienie terenu, uzupełnienie nawierzchni chodników wokół budynku, sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynkutermomodernizacja budynkubieżące remontybieżące remontybieżące remonty3) W punkcie III dodaje się "oraz z Funduszy Unii Europejskiej i z innych funduszy celowych".§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.PrzewodniczącyRady Gminy Kowiesy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-28 10:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 09:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 13:42:28