Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/143/05Rady Gminy Kowiesyz dnia 9 sierpnia 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XIV/65/03 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 listopada 2003 rok w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2005 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r Nr 31, poz. 266) Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:§1. W Uchwale Nr XIV/65/03 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2004 roku Nr 8, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:"2. Najemca, oprócz czynszu, jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, wody, C.O., ciepłej wody, za odbiór nieczystości płynnych naliczonych według rzeczywistych kosztów oraz opłat za odbiór nieczystości stałych na podstawie indywidualnych umów zawartych z firmą obsługującą teren Gminy Kowiesy.2)W §2 dodaje się ust. 3:"3. W przypadku lokali socjalnych stawka czynszu wynosi 1/3 wartości najniższego czynszu obowiązującego w gminie"3) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/65/03 "Czynniki obniżające stawki czynszu" otrzymuje brzmienie:" Czynniki obniżające stawki czynszu:- lokal bez ciepłej wody dostarczanej centralnie - 10% - lokal bez centralnego ogrzewania - 10%- lokal bez łazienki - 5%- lokal bez WC - 5% "§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.PrzewodniczącaRady Gminy/-/ Janina Rybicka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-08-10 11:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 11:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4575
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 11:11

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973725
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony