Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII/160/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 listopada 2005 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/105/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 15 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/105/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego gminy Kowiesy, zmienionej uchwałą Nr XXVI/125/05 z dnia 25 lutego 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust.1 skreśla się, co następuje:
"Zawady - załącznik nr 1
działki nr ewid.37/2 i 38/2 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej,
Zawady - załącznik nr 4,
działki nr ewid.130/1, 130/3, 130/4 i 131 z przeznaczeniem pod tereny obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i tereny zabudowy usługowej.
Zawady - załącznik nr 5,
działki nr ewid.219/3 i 219/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej.
Kowiesy - załącznik nr 6,
działki nr ewid.96/2, 97/2, 98/2, 99/2 100/2, 101/2, 102/4 (część) z przeznaczeniem pod tereny
zabudowy usługowej,
działka nr ewid.93/3 z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i tereny zabudowy usługowej.
Chrzczonowice - załącznik nr 7,
działki nr ewid.93/1, 93/2, 93/3, 93/4 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej".

2) Tracą moc załączniki nr:1, 4, 5, 6, 7 do uchwały Nr XXIII/105/04 z dnia 15 października 2004 roku.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18763
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 10:41:39