Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/158/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 listopada 2005 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XXXII/152/05
z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyrektora szkoły

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r Nr 175 poz. 1457) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179 poz. 1845; z 2005r Nr 10 poz. 71)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XXXII/152/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyrektora szkoły wprowadza się następujące zmiany: § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 roku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18754
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 10:41:39