Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/155/05Rady Gminy Kowiesyz dnia 25 listopada 2005r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953; z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej i służące do wykonywania zadań gminy, z wyjątkiem określonych w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/109/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 341, poz. 3388 z dnia 17.12.2004 r.).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2006 roku .

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-11 13:03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2640
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 10:41

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1596354
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-24 08:43

Stopka strony

baner toplayer