Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXVI/178/06
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art.166, art. 168, art. 172, art. 173, art. 175, art. 182, art. 184 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2. 1.Uchwala się dochody budżetu w wysokości 4.679.760 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 602.665 zł, zgodnie z zał. Nr 2,

2)
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 34.000 zł.3. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.671 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. 1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 4.909.760 zł, zgodnie z zał. nr 4.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.083.260 zł,

2) wydatki majątkowe roku 2006 w wysokości 826.500 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 602.665 zł, zgodnie z zał. nr 6,

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.000 zł,

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 230.000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 230.000 zł oraz przypadające do spłaty w roku bieżącym raty kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 271.201 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 305.205 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 195.996 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego określa zał. nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 889.254 zł, zgodnie z zał. nr 8.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 9.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  • przychody – 2.000 zł,

  • wydatki – 6.010 zł,

zgodnie z zał. nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje:

1. dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. w kwocie 8.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11;

2. dla powiatu skierniewickiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między gminą a powiatem w wysokości 45.000 zł.

§ 9 .Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie:

1. występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 100.000zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wysokości 305.205 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim planem inwestycyjnym w wysokości 180.000 zł;

2. zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł;

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

1. przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. do 31 sierpnia 2006 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 20 marca 2007 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę na tablicy ogłoszeń.


Przewodnicząca
Rady Gminy


/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-05 13:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-16 08:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9979
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:23:49