Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/189/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 194 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 160.000,-zł, na sfinansowanie deficytu budżetu 2006 roku.

2. Kredyt zostanie zaciągnięty na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ”.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2007-2010.

§ 3. Środki na spłatę kredytu będą zapewnione w budżetach lat następnych, w których kredyt będzie spłacany.

§ 4. Podjęcie czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokona Wójt Gminy Andrzej Józef Luboiński.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-04 10:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:13:36