Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXVIII/188/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 czerwca 2006 roku


w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165 ust 1 i art 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXXVI/178 /06 z dnia 14 marca 2006 roku:

 1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 54.562 zł , zgodnie z zał. Nr 1,

 2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 40.438 zł, zgodnie z zał. Nr 2,

 3. zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę 95.000 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

 1. dochody budżetu – 4.981.159 zł,

 2. wydatki budżetu – 5.171.159 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w wysokości 4.358.421 zł,
 • wydatki majątkowe roku 2006 w wysokości 812.738 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 4. W § 8 Uchwały Nr XXXVI/178/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 dodaje się pkt 3) o brzmieniu ,, 3) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 33.350 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 5. § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI/178/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 otrzymuje brzmienie:,, § 10. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 265.205 zł ".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

 • autor informacji: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-04 10:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-04 10:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2740
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 09:13

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973637
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony