Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/197/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie imprezy masowej w związku z organizacją Dożynek Powiatowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art.167 ust 1 i art 175 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, MP Nr 69 poz. 962, Dz. U. Nr 169 poz.1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319 , Nr 104 poz. 708)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się udzielić jednorazowo Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na zadania z zakresu kultury w zakresie zorganizowania masowej imprezy kulturalnej w związku z organizacją Dożynek Powiatowych.

2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem z Zarządem Powiatu w Skierniewicach.

§ 2. Środki finansowe będą zabezpieczone w budżecie Gminy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/- / Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-09-07 12:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:11:04