Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 UCHWAŁA NR XL/204/06

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

 § 1. Przyjmuje się wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kowiesy w zakresie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/125/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 29 marca 2001 roku i oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.

§ 2. Stwierdza się, że ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są aktualne, poza:

  1. potrzebami mieszkańców wyrażonymi we wnioskach o zmianę studium(..) lub sporządzenie planu miejscowego, w których określone zamierzenia inwestycyjne są niezgodne z ustaleniami studium(....)

  2. koniecznością zmiany rozwiązań układu komunikacyjnego spowodowanego opracowaniem w 2005 roku aktualizacji koncepcji programowej przebudowy drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej,

  3. polityką rozwoju gminy, w tym realizacji programu małej retencji,

  4. założeniami programowymi Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego w zakresie systemu obszarów chronionych,

  5. potrzebą weryfikacji treści studium(…) w związku ze zmianą przepisów prawnych, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Uznaje się za aktualne ustalenia następujących planów: zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla fragmentów wsi: Zawady, Wędrogów, Kowiesy, Wymysłów, Wola Pekoszewska, Pękoszew, Chełmce, Paplin, Jeruzal, Ulaski, Chojnatka, Turowa Wola, Jakubów, Lisna - Uchwała Nr VII/33/99 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 4 marca 1999 roku; zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Kowiesy, Chełmce - Uchwała Nr XXII/120/2000 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 29 grudnia 2000 roku; zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla fragmentów wsi: Borszyce, Budy Chojnackie, Chojnata, Chojnatka, Jeruzal, Paplin, Wędrogów, Wola Pekoszewska, Wólka Jeruzalska, Zawady - Uchwała Nr X/47/2003 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2003 roku.

§ 4. Uznaje się za niezbędne sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy w zakresie ujętym w §2 pkt 1-5.

§ 5. Z uwagi na zmianę ustawy, będącej podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, widzi się potrzebę systematycznej zmiany wymienionych w § 3 planów w celu ich dostosowania w niezbędnym zakresie do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 /-/ Janina Rybicka


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-11 11:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10813
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:09:11