Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr XL/200/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2 i art.238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Urzędu Gminy Kowiesy o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-11 10:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11386
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:09:11