Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR III/12/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 roku Nr10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 12818) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Kowiesy, obejmujące następujące składniki:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4.100,- zł.

 2. Dodatek funkcyjny w wysokości - 1.300,- zł.

 3. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.

 4. Dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Kowiesy z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/187/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

Przewodnicząca Rady

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-05 10:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-05 10:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9713
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:49:07