Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 Uchwała Nr III/11/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

 gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr

162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.

1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165 ust 1 i art 184 ust 1 i 2

 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104,

MP Nr 69 poz. 962, Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXXVI/178 /06 z dnia 14 marca 2006 roku:

 1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 65.790 zł, zgodnie z zał. Nr 1,

 2. zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwote 30.000 zł, zgodnie z zał. Nr 2,

 3. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 35.790 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

 1. dochody budżetu – 5.666.527 zł,

 2. wydatki budżetu – 5.806.527 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4.830.175 zł,

- wydatki majątkowe roku 2006 w wysokości 976.352 zł, zgodnie z zał. Nr 4

§ 3. 1.Planowany deficyt budżetowy wynosi 140.000 zł i zostanie pokryty z kredytów.

2. Przypadające do spłaty w roku bieżącym raty kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 253.701zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 57.705 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 195.996 zł.

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XXXVI/178 /06 z dnia 14 marca 2006 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI/178/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 14 marca

2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 otrzymuje brzmienie:

,, § 10. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 140.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 57.705 zł ".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-05 08:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-05 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15168
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:49:07