Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr IV/21/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie współdziałania Gminy Kowiesy z następującymi jednostkami

samorządu terytorialnego: Gminą Biała Rawska, Gminą Cielądz, Gminą Rawa

Mazowiecka i Gminą Regnów w sprawie realizacji Pilotażowego Programu

LEADER+.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współdziałania pomiędzy Gminą Kowiesy a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Biała Rawska, Gminą Cielądz, Gminą Rawa Mazowiecka i Gminą Regnów w sprawie realizacji projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości (a w tym turystyki) i kapitału ludzkiego” w ramach realizacji Pilotażowego Programu LEADER+ „Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (2004-2006)”.

§ 2. Szczegółowy zakres oraz zasady współdziałania zostaną określone w porozumieniu w sprawie realizacji Pilotażowego Programu LEADER+, którego projekt stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-08 10:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-08 10:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-08 10:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10077
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:45:01