Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr VIII/39/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 237) oraz art. 41 pkt 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320)

Rada Gminy Kowiesy uchwała, co następuje:

§ 1. W przypadku przyznania pod warunkiem zwrotu świadczeń w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, celowych i na ekonomiczne usamodzielnienie się osoby określone w art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy, zwracają w całości lub w części wydatki na zasadach określonych w przepisach niniejszej uchwały.

§ 2. Zasady zwrotu wydatków na udzielone świadczenia, o których mowa w § 1. określa poniższa tabela.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-19 12:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-19 12:51
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (w procentach)Wysokość zwrotu wydatków na udzielone świadczenia (w procentach)
do 100%bezzwrotnie
od 100-150%75%
od 150-200%85%
powyżej 200%100%

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-19 12:44
 

§ 3. Zwrot wydatków na świadczenia, o których mowa w § 1. następuje jednorazowo lub w ratach miesięcznych nieprzekraczających 12 miesięcy.

§ 4. Zwrot wydatków następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym udzielono świadczenie.

§ 5. Zwrot wydatków za dany miesiąc następuje najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach lub do kasy Urzędu Gminy w Kowiesach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusława Kwiatkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-19 12:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10591
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:06:47