Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr VIII/37/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust 1 i art 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr IV/14/07 z dnia 27 lutego 2007 roku:

  1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 56.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

  2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 37.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

  3. zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę 18.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

  1. dochody budżetu – 5.719.518,44 zł,

  2. wydatki budżetu – 6.238.454,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4.885.454,44 zł,

- wydatki majątkowe roku 2007 w wysokości 1.353.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1.Planowany deficyt budżetu wynosi 518.936,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 207.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 116.727 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 195.209 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 875.009,00 zł, rozchody w wysokości 356.073 zł.

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr. 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 11:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10277
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:06:47