Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr IX/44/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 4 września 2007 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust 1 i art 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr IV/14/07 z dnia 27 lutego 2007 roku:

 1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 20.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 20.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

 1. dochody budżetu – 5.767.755,44 zł,

 2. wydatki budżetu – 6.286.691,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4.933.691,44 zł,

- wydatki majątkowe roku 2007 w wysokości 1.353.000 zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. § 7 pkt 3 Uchwały Nr IV/14/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 otrzymuje brzmienie: ,,3) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.000 zł. ", zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  data wytworzenia: 2007-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-06 09:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10695
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:05:26