Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR IX/43/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 4 września 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych przebiegających przez obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art.7 ust. 2 i 3 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115)
Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§1.W Uchwale Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych przebiegających przez obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:

§2 otrzymuje brzmienie: „Pozbawia się kategorii drogi gminnej i wyłącza z użytkowania, według załączników nr 1 i 2:

  1. odcinek drogi nr 115153E od skrzyżowania w Lisnej do Paplina,
  2. odcinek drogi nr 115152E w Pękoszewie”.

§2.Skreśla się §3.

§3.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§4.Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od momentu jej opublikowania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10696
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:05:26