Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

U C H W A Ł A NR X/51/07
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1280)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/193/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 367, poz. 2854) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwała ma zastosowanie do niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na obszarze gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-06 10:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11271
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:04:05