Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

U C H W A Ł A NR X/48/07
Rady Gminy Kowiesy

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i uwzględnienia wartości jednego punktu tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 700 zł.

§ 2. Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości 4,50 zł ustaloną przez pracodawcę.

§ 3. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze określone w § 1 uwzględnia wartość punktu ustaloną przez pracodawcę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/48/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i uwzględnienia wartości jednego punktu tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 lipca 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-06 10:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:04:05