Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

U C H W A Ł A NR X/47/07
Rady Gminy Kowiesy

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania w miejscowości Zawady na terenie parkingu położonego na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 271/9.

§ 2. Za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku od godz. 000 do soboty do godz. 2400, za wyjątkiem świąt.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

 1. w wysokości 3 zł za pierwszą godzinę parkowania,

 2. w wysokości 2 zł za drugą i trzecią godzinę parkowania,

 3. w wysokości 1 zł za czwartą i kolejne godziny parkowania.

§ 4. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł, niezależnie od obowiązku uiszczania opłaty za parkowanie.

§ 5.1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju.

2. Opłatę za parkowanie uiszcza się u inkasentów wyznaczonych przez Wójta Gminy.

3. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

4. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu do czasu upływu opłaconego okresu.

§ 6. 1. Opłatę dodatkową wraz z nieuiszczoną opłatą za parkowanie uiszcza się u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Nieuiszczone opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowe podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 7. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów dostarczających zaopatrzenie do pobliskich zakładów usługowych – przez czas rozładunku, nie dłużej niż 30 minut.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-06 10:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-06 10:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:04:05