Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

U C H W A Ł A NR X/46/07
Rady Gminy Kowiesy

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91D pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/41/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 4 września 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy wprowadza się następującą zmianę: § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-06 10:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-06 10:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12060
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:04:05