Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

U C H W A Ł A NR X/45/07
Rady Gminy Kowiesy

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 160 i 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070, Nr 154 poz. 1787, z 2002 Nr 153, poz. 1271, Nr 213 poz. 1802 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130 poz.1376, Nr 185, poz.1907, Nr 273, poz. 2702, Nr 273, poz.2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, Nr 169, poz.1413, Nr 169, poz. 1417, Nr 178, poz.1479, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1044, Nr 218, poz.1592; z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że n/w osoby w głosowaniu tajnym wybrane zostały na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej:

 1. Joanna Anna Machałowska

 2. Wiesława Olszewska

 3. Teresa Sitarek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2007-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-06 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-06 09:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12067
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:04:05