Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 


UCHWAŁA NR XIII/70/08
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 8 lutego 2007 roku

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 58, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67A ust. 2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) szkole - należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Jerzualu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy,

2) stołówce szkolnej – należy przez to rozumieć stołówkę w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, w której są przygotowywane i wydawane posiłki.

§ 2. 1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

  1. uczniowie szkoły,

  2. nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolnej, z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 3. 1. Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne.

2. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a ponoszą z tego tytułu odpłatność równą kosztom surowców zużytych do przygotowania posiłków.

3. Nauczyciele i inni pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pokrywają pełne koszty związane z przygotowaniem posiłku.

§ 4. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej następująco:

  1. dla uczniów– 1,70 zł za posiłek, która odpowiada kosztom surowców zużytych do przygotowania posiłku,

  2. dla pracowników – 2,70 zł za posiłek, która stanowi całkowity koszt posiłku.

§ 5. Korzystający ze stołówki szkolnej wpłacają należności do 15 dnia danego miesiąca, zaś rozliczenie faktyczne następuje po zakończeniu miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka


drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-12 11:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 13:58:04