Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/73/08

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 8 lutego 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowiesy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5.926.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

a) dochody bieżące w wysokości 5.901.872 zł,

b) dochody majątkowe roku 2008 w wysokości 25.000 zł.

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.192.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.090.242 zł,

b) wydatki majątkowe roku 2008 w wysokości 2.102.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,

c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.265.370 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 977.000 zł,

 2. zaciąganych pożyczek w kwocie 216.000 zł,

 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 72.370 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.528.752 zł, rozchody w wysokości 263.382 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 3.

§ 4 . W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 40.000 zł,

 2. celową w wysokości 5.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości 1 % x (wydatki – wydatki inwestycyjne - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wydatki na obsługę długu ).

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 39.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.500 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się dotacje dla:

 1. gminnej instytucji kultury w wysokości 102.000 zł,

 2. działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 156.296 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody – 2.000 zł,

 2. wydatki – 4.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

103.000 zł,

 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.297.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości

określonej w załącznikiem nr 9,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

 1. przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. do 31 sierpnia 2008 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

 2. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 20 marca 2009 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

         /-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-19 08:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-19 08:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7144
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-28 12:32:12