Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII /55/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 17 października 2003 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art.109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874),


Rada Gminy w Kowiesach uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy
w Kowiesach Nr VIII/36/2003 z dnia 28 marca 2003 roku:
a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 237.383,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.
b/ zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 57.031,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
c/ zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę 294.414,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi
po stronie dochodów 4.234.092,-zł,
po stronie wydatków 4.374.678,-zł.


§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.


§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/36/2003 Rady Gminy w Kowiesach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.


§ 5. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/36/2003 Rady Gminy w Kowiesach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.


§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-10-17 15:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 14:39

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 15:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:44:17