Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XV/ 74 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek za pobieraną wodę z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 11, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937),


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się opłatę za wodę pobieraną z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę w wysokości 1,80 zł. za 1 m3 wody /brutto/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/18/2003 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002, w sprawie uchwalenia wysokości stawek za pobieraną wodę z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Kowiesy w 2003 r.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2004 roku .
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2004 roku .

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26320
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23