Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/152/05
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyrektora szkoły

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r Nr 175 poz. 1457) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179 poz. 1845; z 2005r Nr 10 poz.71)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektorów szkół, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i opiekuńczych do następującego wymiaru:
1) w szkołach liczących do 50 uczniów - 12 godzin tygodniowo
2) w szkołach liczących od 51 do 100 uczniów - 10 godzin tygodniowo
3) w szkołach liczących od 101 do 150 uczniów - 8 godzin tygodniowo
4) w szkołach liczących od 151 do 200 uczniów - 6 godzin tygodniowo
5) w szkołach liczących powyżej 200 uczniów - 5 godzin tygodniowo§ 2.
Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownika filii, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i opiekuńczych do następującego wymiaru:
1)
w szkołach liczących do 50 uczniów - o 4 godzin tygodniowo od obowiązującego wymiaru zajęć
2)
w szkołach liczących od 51 do 100 uczniów - o 6 godzin tygodniowo od obowiązującego wymiaru zajęć

§ 3. W uzasadnionych przypadkach można:
1)
zwolnić, lub zmniejszyć dyrektorowi szkoły /kierownikowi filii/ obowiązek realizacji obowiązkowego wymiaru godzin, o których mowa w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
2)
Przydzielić dyrektorowi szkoły /kierownikowi filii/ godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo, jeżeli wynikają one z planów nauczania przedmiotów.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony w § 1 i § 2, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodnicąca
Rady Gminy/-/ Janina Rybicka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-30 11:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3309
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 10:55

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2211668
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 12:49

Stopka strony