Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

W roku 2007 stawka podatku rolnego jest wyliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Rada Gminy nie obniżyła tej stawki).

Podmiot


Podatnikami podatku rolnego są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa,
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Przedmiot

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U z 1993 r., Nr. 94 , poz. 431 ze zm.ianami).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

"Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (II okręg podatkowy).
2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków."

Termin powstania
1984-11-15
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 Nr 82, poz. 875, z 2002 Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 ).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. wyniosła 35,52 zł za 1 q.

Terminy opłat

Podatek rolny na rok podatkowy jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.
Wysokość opłat

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów- równoważność pieniężna 2,5 q żyta
/ 1 ha - 2,5 * 35,52 zł = 88,80zł./ ,

2. od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta
/ 1 ha - 5 q * 35,52 zł =177,60 zł./

UwagiULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 2. inwestycyjne ( po zakończeniu inwestycji przysługuje w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych).3. górskie4. żołnierskie (przysłuje ulga w podatku rolnym 60% - dla osób prowadzących gospodarstwo rolne przed powołaniem do służby wojskowej).ZWALNIA SIĘ OD PODATKU ROLNEGO M.IN:( z urzędu)- użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użtkach rolnych,- użytki ekologiczne,- grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania , zgodnie z przepisami o ochronie zabytków(na wniosek podatnika)- grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w kt.órym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich,- grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powirzchni nieprzekraczającej 100 ha,a) nabyte w drodze sprzedaży,Okres zwolnienia wynosi 5 lat, po upływie tego okesu obniża się podatek w I roku o 75% i II roku o 50%.Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.Osoby fizyczne obowiązane są składać informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązani są składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy. 1. z tytułu nabycia lub objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie,

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 14:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-26 19:19

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-12 14:21

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2526
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-01-26 19:19:02