Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 roki

Informacja o warunkach udziału w ponowny głosowaniu w wyborach Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-19 13:26

 • -

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-22 10:27

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 5 maja.2015 r.  może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 20 do 27.04.2015 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

OBWODY GŁOSOWANIA ZAMKNIĘTE

Spis wyborców w szpitalach,w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w ich oddziałach zewnętrznych oraz domach studenckich i zespołach domów studenckich sporządza się na podstawie wykazów osób na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie spisu wyborców, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, kierownicy ww. jednostek przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 05.05.2015 r.
W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu.
W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu kierownik tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. do 08.05.2015 r.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 08.05.2015 r. (w godz. pracy Urzędu).

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 20 kwietnia. do  4 maja 2015 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r (form.5). Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kowiesach
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
tel. 46 8317026 w. 25
w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5)
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

1. Wniosek złożony elektronicznie zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

*********************************************************

2. Każdy może wnieść do Wójta Gminy  Kowiesy reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-27 10:39

WZORY WNIOSKÓW

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-27 10:53

Apelu Państwowej Komisji Wyborczej  do wyborców

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-16 14:17

Wzór zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-15 14:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-13 09:08

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Skierniewicach

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-26 12:11

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP O ZARZĄDZENIU WYBORÓW PREZYDENTA RP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 14:14

LINK DO STRONY PKW - DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORÓW PREZYDENTA RP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 14:12

Rozporządzenia dotyczące wyborów Prezydenta RP 2015

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 14:23

Uchwały PKW dotyczące wyborów Prezydenta RP 2015

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 14:24

Wyjaśnienia, inofmracje i pisma okólne PKW dot. wyborów Prezydenta RP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 14:32

Obwieszczenia ikomunikaty PKW dot. wyborów Prezydenta RP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 14:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8742
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-05-07 10:57:37