Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kowiesy, dnia 2015.07.08

 

SG. 2110.2.2015

 

Wójt Gminy Kowiesy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej
w Urzędzie Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy
w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • przynajmniej roczny staż w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących ww. stanowiska, w tym ustaw: o samorządzie gminnym,  kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, geodezji i kartografii, o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym gminy, o dodatkach mieszkaniowych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
 • samodzielność, dyspozycyjność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • komunikatywność i otwartość
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym, w tym sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości, stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę oraz ogłoszeń o przetargach; organizowanie i przeprowadzanie przetargów ustnych i pisemnych na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność gminy; kompletowanie dokumentacji do zawierania umów notarialnych dotyczących zbycia nieruchomości; aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów gminy, w tym zawieranie umów dzierżawy i prowadzenie ich ewidencji,
 • Zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność i współwłasność Gminy oraz wykonywanie zadań przypisanych ustawą o własności lokali, w tym: administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; przygotowywanie i przedstawianie propozycji wysokości stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne, użytkowe; bieżąca windykacja należności zaległego czynszu, wysyłanie wezwań, naliczanie odsetek za zwlokę; przygotowywanie umów cywilnoprawnych na użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy; planowanie i dokonywanie bieżących remontów oraz realizacja zadań związanych z eksploatacją techniczną budynków mieszkalnych i użytkowych; sprawy związane z przyznawaniem lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnianie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych i mieszkań dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z oddaniem w zarząd nieruchomości będących własnością Gminy, w tym wydawanie decyzji w sprawach ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu, przekazanie trwałego zarządu miedzy jednostkami organizacyjnymi oraz ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu.
 • Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne i leśne oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.
 • Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wycen nieruchomości.
 • Kompleksowe regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym między innymi: przygotowywanie dokumentacji do uzyskania decyzji komunalizacyjnych; prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych nieruchomości, stanowiących własność Gminy, wnioskowanie o zmianach w księgach wieczystych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości w drodze umów na własność lub użytkowanie wieczyste, w drodze wywłaszczenia na realizację celów publicznych lub na podstawie innych tytułów prawnych.
 • Prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.
 • Prowadzenie ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy oraz bieżąca aktualizacja z bazą danych Starostwa Powiatowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości i ulic.
 • Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości oraz wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennymi na terenie gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury, ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz przyjmowanie w zarząd zabytku ruchomego.
 • Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad zabytkami Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami wojennymi na terenie Gminy, w tym: organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej oraz nadzór nad właściwym ich utrzymaniem; przygotowywanie projektów wystąpień do właściwych instytucji w sprawie dofinansowania kosztów remontów grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.
 • Prowadzenie spraw przypisanych Gminie ustawą o uprawie maku i konopi i ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych i nasiennictwem.
 • Współpraca z Izbami Rolniczymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z zalesieniami i łowiectwem.
 • Udział w przeprowadzaniu spisów rolnych.
 • Współdziałanie z organami ścigania.
 • Prowadzenie spraw związanych z pracami użyteczno-publicznymi wykonywanymi przez osoby skierowane przez sąd rejonowy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

            miejsce pracy

 • praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia i w terenie
 • bezpieczne warunki pracy

stanowisko pracy

 • związane z obsługą komputera
 • związane z obsługą interesantów

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kowiesy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (obowiązkowe)

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany,
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów dokumentujących staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe[1]
 • podpisane pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.)”

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) obowiązani są do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowiesy z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej, statutem Gminy, planem finansowym i pozostałą dokumentacją jawną.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej”

w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2015 roku do godz. 1500.
Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy pod adresem:
Urząd Gminy Kowiesy
96-111 Kowiesy 85

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Szczegółowych informacji udziela Teresa Słoma - Sekretarz Gminy, tel. 46 8317026 w. 23

 

       Wójt Gminy

/-/ Jarosław Pepka

     

 [1] Osoby, którym w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są obowiązane do złożenia oryginalnego aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE)

 • autor informacji: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2015.07.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-08 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-08 12:31

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77048
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973635
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony