Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kowiesy, dnia 2015.02.02

 

SG. 2110.1.2015

 

Wójt Gminy Kowiesy
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika USC
w Urzędzie Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy
w wymiarze 1/8 etatu na podstawie umowy o pracę

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • ukończone studia prawnicze lub administracyjne (uzyskany tytuł magistra) lub podyplomowe studia administracyjne
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących ww. stanowiska, w tym ustaw: o samorządzie gminnym,  kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, prawo o aktach stanu cywilnego

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aplikacji „Źródło”
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
 • samodzielność, dyspozycyjność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • komunikatywność i otwartość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:
 1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 1. Przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego.
 2. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 4. Załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej w zakresie stanu cywilnego,
 5. Wydawanie decyzji:
 1. o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 2. o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,
 3. o skróceniu terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa,
 4. o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego.
 1. Prowadzenie spraw zmiany imion i nazwisk, w tym wydawanie decyzji.
 2. Przyjmowanie oświadczeń, w szczególności o: uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka.
 3. Sporządzanie wniosków o nadanie medali jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

            miejsce pracy

 • praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia i w terenie
 • bezpieczne warunki pracy

stanowisko pracy

 • związane z obsługą komputera
 • związane z obsługą interesantów

wymiar czasu pracy

 • 1/8 etatu

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kowiesy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (obowiązkowe)

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany,
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów dokumentujących staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe[1]
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
 • podpisane pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.)”

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) obowiązani są do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowiesy z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej, statutem Gminy, planem finansowym i pozostałą dokumentacją jawną.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika USC”

w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2015 roku do godz. 1600.

Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy pod adresem:
Urząd Gminy Kowiesy
96-111 Kowiesy 85

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Szczegółowych informacji udziela pani Renata Kobus – Kierownik USC, tel. 46 8317026 w. 25

        

 

Wójt Gminy Kowiesy

/-/ Jarosław Pepka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Osoby, którym w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są obowiązane do złożenia oryginalnego aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

 • autor informacji: Renata Kobus
  data wytworzenia: 2015.02.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-02 12:39
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 15:44

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76812
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966062
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony