Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kowiesy, dnia 2014.10.15

 

SG. 2110.1.2014

 

Wójt Gminy Kowiesy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy
w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ochrona środowiska, prawo lub pokrewne
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących ww. stanowiska, w tym ustaw: o samorządzie gminnym,  kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ochronie środowiska, gospodarce odpadami, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
 • samodzielność, dyspozycyjność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • komunikatywność i otwartość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowiesy,
 • obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,
 • przygotowywanie opisu do przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
 • przygotowywanie umów z odbiorcami odpadów komunalnych,
 • obciążanie właścicieli nieruchomości opłatami za odbiór odpadów komunalnych,
 • rejestrowanie należności i wpłat z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w programie komputerowym,
 • prowadzenie egzekucji należności za odbiór odpadów komunalnych,
 • analizowanie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z chorobami zakaźnymi wśród zwierząt,
 • przygotowywanie postanowień opiniujących programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zezwoleń na zbiórkę i transport odpadów,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie spraw ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
 • współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie zwierząt,
 • prowadzenie działań na rzecz usuwania azbestu z terenu gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w ramach stanowiska pracy,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

            miejsce pracy

 • praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia i w terenie
 • bezpieczne warunki pracy

stanowisko pracy

 • związane z obsługą komputera
 • związane z obsługą interesantów

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kowiesy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (obowiązkowe)

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany,
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów dokumentujących staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe[1]
 • podpisane pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) obowiązani są do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowiesy z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej, statutem Gminy, planem finansowym i pozostałą dokumentacją jawną.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami"
w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2014 roku do godz. 1600.

Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy pod adresem:

Urząd Gminy Kowiesy

96-111 Kowiesy 85

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Szczegółowych informacji udziela Teresa Słoma - Sekretarz Gminy, tel. 46 8317026 w. 23

        

            Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński

 [1] Osoby, którym w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są obowiązane do złożenia oryginalnego aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

drukuj ( )

 • autor informacji: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2014.10.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-15 12:46
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 15:45

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76814
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966082
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony