Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kowiesy, dnia 2007.08.06

 

RG. 1110-3/07

 

Wójt Gminy Kowiesy
ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. infrastruktury technicznej
w Urzędzie Gminy Kowiesy
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Współpraca z zarządcami dróg: krajowych i powiatowych w zakresie bieżącego utrzymania tych dróg położonych na terenie gminy.

 • Prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem dróg gminnych.

 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację w drogach gminnych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg.

 • Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

 • Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.

 • Prowadzenie innych spraw przypisanych Gminie ustawą Prawo o ruchu drogowym i ustawą o drogach publicznych.

 • Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych i przeprowadzanie okresowej kontroli stanu tych obiektów.

 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy.

 • Prowadzenie spraw związanych ze Stacją Uzdatniania Wody i sieci wodociągowych.

 • Sporządzanie wniosków do WFOŚiGW i innych funduszy celowych, strukturalnych [część techniczna].

 • Nadzór i bieżąca naprawa komputerów.

 • Konserwacja sieci i podłączonych do niej zestawów komputerowych.

 • Prowadzenie BIP Urzędu Gminy.

 • Prowadzenie strony www.

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 • niekaralność za przestępstwo umyślne

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe

 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, w tym znajomość programu LEX, pakietu OpenOffice.

 

Wymagania pożądane:

 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność

 • komunikatywność i otwartość

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (obowiązkowe)

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności

 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne

 • klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kowiesach z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej , statutem Gminy, planem finansowym i pozostałą dokumentacją jawną.

 

Komplety dokumentów prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w terminie do 24 sierpnia 2007 roku do godz. 1600. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy pod adresem:

Urząd Gminy Kowiesy

96-111 Kowiesy 85

z dopiskiem na kopercie: „ dotyczy naboru na stanowisko ds. infrastruktury technicznej”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel.046-831-70-26

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboińśki

 • autor informacji: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2007.08.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-06 13:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 13:15

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77051
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973658
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony