Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-26 10:10
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego

Metryka

 • opublikował: Ewa Pawlak
  data publikacji: 2010-10-21 15:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-21 15:51
Zawiadomienie o wyborze oferty

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-16 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-21 14:57

 

                                                           Kowiesy dnia 04.08.2010 rok
 
 
GKR.7430-1/2/10
 
                                               .....................................................................
 
                                               ...........................................................................
 
                                               ...........................................................................
 
            Wójt Gminy Kowiesy ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie
 
1. Podziałów nieruchomości   :
 
1.1.w obrębie Chrzczonowice   -przedmiotem podziału jest 6 działek (nr 40/1, 40/2, 51/2, 66 , 67, 72/2 ) w               celu poszerzenia drogi gminnej Nr 115133 E zlokalizowanej na działce nr 53/2 do istniejących ogrodzeń z siatki .
1.2.w obrębie Nowy Lindów   -   przedmiotem podziału są   3 działki (nr 25/10 , 27/2, nr 34) w celu zmiany przebiegu drogi.;   
podział polega na :
       a) wydzieleniu pasa o szerokości 4 m na drogę z działki nr 25/10 wzdłuż rowu    melioracyjnego ,
       b) podział działki nr 34    w celu wydzielenia zajętej części przez właściciela sąsiedniej   działki, 
       c) wydzielenie części działki nr 27/2 , gdzie faktycznie urządzona jest droga gruntowa.
1.3.w obrębie Michałowice – przedmiotem podziału jest podział 3 działek ( nr 80 , 83 i 86/5)
             podział działek nr 80 , 83 i 86/5 polegać będzie na wydzieleniu pasa gruntu o szer.ok 1-2 mb    
             wzdłuż drogi gminnej drogi gminnej Nr 115155E na działce ewidencyjnej nr 53 w celu dokonania 
             odwodnienia drogi
1.4.w obrębie Paplin -przedmiotem podziału jest działka nr 371/2 w celu poszerzenia drogi na działce
      nr 372
1.5 w obrębie Franciszków -przedmiotem podziału jest wydzielenie pasa o szerokości 3 m z działki nr 29     
      na poszerzenie drogi na działce nr 28
 Łączna liczba działek będąca przedmiotem podziału wynosi  14 szt.
 
Zastrzega się ,że liczba wskazanych działek do podziału może ulec zmianie a wówczas wynagrodzenie za wykonaną usługę bedzie naliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości działek podlegających podziałowi.
Zamawiający informuje ,że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
Oerty proszę składać do sekretariatu (pokój nr15) Urzędu w terminie    do dnia 16 sierpnia 2010 roku do godz. 15 ºº w zamkniętej kopercie zaadresowanej :
 
- Urząd Gminy Kowiesy ,96-111 Kowiesy -”Podział działek w obrębach Chrzczonowice , Nowy Lindów, Michałowice ,Paplin”z dopiskiem -nie otwierać przed godz.15 ººdn. 16.08.2010 roku  
 
2.Dokonania rozgraniczenia działek w obrębie Kowiesy
 
Dotyczy rozgraniczenia działki nr 57 stanowiącej własność Gminy Kowiesy , na której zlokalizowana jest droga , z działkami stanowiącymi własność osoby fizycznej.
Są to następujące działki :
nr 57   z działkami : nr 70/1   i   nr 71/1
 
Oferty proszę składać do sekretariatu Urzędu (pokój nr 15) w terminie do dnia 16 sierpnia 2010 roku do godz. 15 ºº w kopercie z napisem “Rozgraniczenie -Kowiesy”z dopiskiem -nie otwierać przed godz.15 ººdn. 16.08.2010 roku   .
Termin wykonania podziałów geodezyjnych i rozgraniczenia ustala się do dnia   30 listopada 2010 roku
Zamawiający informuje ,że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  data wytworzenia: 2010-08-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-06 12:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-06 12:03

               Kowiesy, dnia 07.12.2009r.

 

ZP. 341/14/2009

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Kowiesy, powiat skierniewicki, woj. łódzkie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Turowej Woli w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem w postaci:

-dostawa i montaż w samochodzie agregatu wodno-pianowego tzw. szybkiego natarcia;

-dostawa motopompy pływającej;

-dostawa pilarki spalinowej do drewna.

został unieważniony z powodu braku ofert.

 

                                                                                      Wójt Gminy Kowiesy

                                                                                    /-/Andrzej Luboiński

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-08 15:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-08 15:53
informacja o wyborze oferty

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-30 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-30 15:19

 ZAWIADOMIENIE O

Gmina Kowiesy informuje, że na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Pękoszewskiej, dnia 5 listopada 2007 r. została zawarta umowaz z:

P.P.H.U. "SINBUD" 

Piotr Siniarski

96-230 Biała Rawska , ul. Mickiewicza 9

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-11-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-13 11:25

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Kowiesy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Pękoszewskiej, gmina Kowiesy została wybrana oferta:

P.P.H.U. "SINBUD" 

Piotr Siniarski

96-230 Biała Rawska , ul. Mickiewicza 9

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-29 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-29 14:02

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Kowiesy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w ilości 50 000 litrów do Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach została wybrana oferta:

M.K.A SKORUPA

Sp. J. „INTEROIL”

98-200 Sieradz , ul. Broniewskiego 32/10

za cenę ofertową 2,44 zł brutto za 1 litr.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  data wytworzenia: 2007-10-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-24 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-24 14:12

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  data wytworzenia: 2007-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-12 10:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-12 10:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-12 10:14

WÓJT GMINY KOWIESY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WOLI PĘKOSZEWSKIEJ.

Treść ogłoszenia poniżej w pliku .pdf

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-28 14:05

WÓJT GMINY KOWIESY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WOLI PĘKOSZEWSKIEJ.

Treść ogłoszenia poniżej w pliku .pdf

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-10 15:25

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Pękoszewskiej został unieważniony z powodu braku ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-09-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-01 11:52

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Kowiesy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych- elementów oświetlenia ulicznego dla Gminy Kowiesy została wybrana oferta:

 EL HURT Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych

03-151 Warszawa, ul. Modlińska 379

za cenę ofertową brutto 75.981,60 zł

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-09-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-13 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-28 13:59
 

Kowiesy: Dostawa materiałów elektrycznych - elementów oświetlenia ulicznego dla Gminy Kowiesy.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 148373 - 2007; data zamieszczenia: 23.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, woj. łódzkie, tel. 046 8317026, fax 046 8317081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów elektrycznych - elementów oświetlenia ulicznego dla Gminy Kowiesy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Elementy systemu oświetlenia ulicznego:
1.wysięgniki z rury stalowej z hakami do mocowania (po dwa haki na wysięgnik)-210 szt.
2.oprawy oświetleniowe do lamp sodowych-210 szt.
3.źródła światła-210 szt.
4.przewód elektryczny YDY 3x2,5 - po 3 m. dla jednej oprawy
5.skrzynki sterowania oświetleniem z zegarem astronomicznym-13 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.53.00.00-0, 31.52.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2.000 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  1.Spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ust.1 i 2 ustawy
  2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dusponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień
  4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  5.Udzialą co najmniej:
  -36 miesięcy gwarancji na oprawy oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowania
  -12 miesięcy gwarancji na źródła światła.
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty metodą spełnia/nie spełnia.
  Wykonawcy,którzy nie spełnią choć jednego z w/w warunków zostaną wykluczeniu z postepowania, a ich oferty będą odrzucone.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujace dokumenty i oświadczenia:
  1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2.Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3.Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnosci gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
  4.Oświadczenie potwierdzajace, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Ponadto wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty:
  -oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania
  -opis przedmiotu zamówienia w formie aktualnych katalogów, z których jednoznacznie wynikają wymagane parametry techniczne, oraz deklaracje CE.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kowiesy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kowiesy
96-111 Kowiesy
Kowiesy Nr 85
pokój nr 12.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Zamawiający nie przewiduje stosowania dialogu konkurencyjnego

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2007 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Kowiesy
96-111 Kowiesy
Kowiesy Nr 85, pokój nr 15 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-24 15:00

 WYJAŚNIENIE

dotyczące SIWZ na dostawę materiałów elektrycznych-elementów oświetlenia ulicznego

dla Gminy Kowiesy – rozdział III pkt 1.5.

Skrzynka trójdzielna składająca się z następujących członów:

 1. człon dopływowy – rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00
 2. człon licznikowy – tablica licznikowa trójfazowa
 3. człon sterowania – odpływowy wyposażony w:
 • zabezpieczenie obwodu sterowniczego – wyłącznik nadprądowy S 301 B6,

 • przełącznik zasilania (ręczne-automatyczne),

 • stycznik z cewką 220V – 40A,

 • zegar sterujący astronomiczny,

 • zabezpieczenie obwodów obejściowych 3xS301B 20A.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-08-27
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2007-08-27 16:11
 

Kowiesy, dnia 28.08.2007 r

Wyjaśnienie dotyczące:przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych-elementów oświetlenia ulicznego dla gminy Kowiesy.

Rozdział III SIWZ, pkt 1.1.

-długość wysięgnika (0,5m/0,5 m. ) oraz wymiary haków podane są w SIWZ,

-wysięgniki będą montowane na słupach betonowych ŻN 10,

-kolor dostosowany do pozostałych elementów oświetlenia.

Rozdział III SIWZ, pkt.1.2.

 • Szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne – IP 65 całej oprawy

 • Stopień ochrony układu optycznego – IP 65.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-08-28
 • opublikował: Ewa Zarębska
  data publikacji: 2007-08-29 16:15
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-21 08:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-21 08:32

 Kowiesy, dnia 05.10.2007r.

Do wszystkich Wykonawców

postępowania Nr 341/10/07

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/10/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Gmina Kowiesy, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.)zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 6.09.2007r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których dwie najkorzystniejsze zawierały taką samą cenę. W dniu 2.10.2007r. Wykonawcy ci złożyli oferty dodatkowe, które również zawierają taką samą cenę, w związku z czym nie można dokonać wyboru wykonawcy.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Józef Luboiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  data wytworzenia: 2007-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-09 13:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU poniżej 60 000 EURO na Wwmianę stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej budynku Szkoły
Podstawowej w Kowiesach.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWIESACH I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W JERUZALU W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU poniżej 60 000 EURO dot. usługi przewozu uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Kowiesy do Szkoły Podstawowej w Kowiesach i Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu oraz odwozu po zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2007/2008

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na drogach dojazdowyh do gruntów rolnych w miejscowościach Lisna i Chrzczonowice
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOWIESY O ZAMÓWIENIU powyżej 60000 EURO na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Lisna i Chrzczonowice gmina Kowiesy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomdernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli, gmina Kowiesy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetarg nieograniczony do 60.000 euro na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowościach Paplin, Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetarg nieograniczony do 60.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączyZawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu na wykonanie remontu kapitalnego budynku mieszkalnego w Lisnej - nr sprawy ZP 341/3/07 stanowi załącznik poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-08 08:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-05 09:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-08 08:20
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetarg nieograniczony do 60.000 euro na wykonanie remontu kapitalnego budynku mieszkalnego w Lisnej, gmina Kowiesy-roboty ogólnobudowlane.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę dróg gminnych:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 60.000 EURO

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę dróg gminnych na potrzeby Gminy Kowiesy

Wyjaśnienie do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli
Pretarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na wykonanie kotłowni na biomasę i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w gm. Kowiesy

Przetarg ogłoszony poniżej nie odbył się z powodu braku ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-18 14:51
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na wykonanie kotłowni na biomasę i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w gm. Kowiesy
Dokumenty do przetargu na wykonanie kotłowni na biomasę

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-09 10:51
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U poniżej 60 000 EURO
na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 do sporządzenia dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Paplin, Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska oraz dokumentacji budowlanej drogi gminnej Wędrogów-Wola Pękoszewska

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-05 15:38
Rozstrzygnięcie przetargu na olej opałowy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-19 11:38
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO
na dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów do Szkoły Podstawoej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Ośrodka Zdrowia w Kowiesach

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-27 12:33
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO
na wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Jeruzalskiej, gmina Kowiesy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO
na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Stację Uzdatniania Wody w Paplinie, gmina Kowiesy

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Zdrowia w Kowiesach została zrealizowana
przy udziale środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  data wytworzenia: 2007-09-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-28 13:50
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i operatu wodno-prawnego oraz realizacja inwestycji – biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Ośrodka Zdrowia w Kowiesach
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO
na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i operatu wodno-prawnego oraz realizacje inwestycji - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Zdrowia w Kowiesach na potrzeby Gminy Kowiesy.

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

poniżej 60 000 EURO

na wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Paplinek i Lisna, gmina Kowiesy

Gmina Kowiesy informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w Lisnej i Paplinku, gmina Kowiesy, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Uzasadnienie faktyczne: cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-17 15:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-17 15:21
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO
na wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Paplinek i Lisna, gmina Kowiesy

Gmina Kowiesy informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie, gmina Kowiesy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-19 14:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-19 14:37
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO
na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Stację Uzdatniania Wody w Paplinie, gmina Kowiesy

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
poniżej 60 000 EURO na wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Paplinek i Lisna gmina Kowiesy
W związku z brakiem ofert przetarg się nie odbył

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-03 16:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-07-19 16:06

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77185
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 18:44:03