Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Informacja o wyborach lawników

 

W Y B O R Y      Ł A W N I K Ó W

 

W związku z upływającą z dniem 31 grudnia kadencją ławników informujemy, iż

do dnia 30 czerwca 2007 roku

trwa zgłaszanie kandydatów na ławników na nową kadencję.

 

Rada Gminy Kowiesy dokona wyboru ławników na nową kadencję, do następujących sądów:

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ogółem - 7 osób w tym:

 •  z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3 osoby
 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 4 osoby

   

  Ławnikiem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  

  2. jest nieskazitelnego charakteru,  

  3.  ukończył 30 lat,  

  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,  

  5. nie przekroczył 70 lat, 

  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

   

  Kandydatów na ławników zgłaszają między innymi:

  1. stowarzyszenia,

  2. organizacje związkowe,

  3. co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie,

  Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

   

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

  3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  5. w przypadku zgłoszenia przez obywateli – listę z podpisami 25 osób popierających

   

  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualne opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

   

  Ławnikami nie mogą być między innymi:

  1. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,  

  2. duchowni,  

  3. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,  

  4. funkcjonariusze Służby Więziennej, 

  5. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. 

   

  Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy Kowiesy, pokój nr 16 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kowiesy.pl w zakładce wybory ławników.

  KARTA ZGŁOSZENIA WINNA BYĆ WYPEŁNIONA KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

   

  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kowiesy (Teresa Słoma – pokój nr 16 (tel. 046 831-70-26)

  Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                 /-/ Andrzej Józef Luboiński

drukuj (Informacja o wyborach lawników)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-17 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 10:27

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-07-12 15:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-04-11 10:27 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18994
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 10:28:00