Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • WYBORY
 • WYBORY ŁAWNIKÓW 2008-2012

Treść strony

Informacja o wyborach lawników

 

W Y B O R Y      Ł A W N I K Ó W

 

W związku z upływającą z dniem 31 grudnia kadencją ławników informujemy, iż

do dnia 30 czerwca 2007 roku

trwa zgłaszanie kandydatów na ławników na nową kadencję.

 

Rada Gminy Kowiesy dokona wyboru ławników na nową kadencję, do następujących sądów:

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ogółem - 7 osób w tym:

 •  z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3 osoby
 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 4 osoby

   

  Ławnikiem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  

  2. jest nieskazitelnego charakteru,  

  3.  ukończył 30 lat,  

  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,  

  5. nie przekroczył 70 lat, 

  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

   

  Kandydatów na ławników zgłaszają między innymi:

  1. stowarzyszenia,

  2. organizacje związkowe,

  3. co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie,

  Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

   

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

  3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  5. w przypadku zgłoszenia przez obywateli – listę z podpisami 25 osób popierających

   

  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualne opłaty za badanie poprzedzające wydania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

   

  Ławnikami nie mogą być między innymi:

  1. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,  

  2. duchowni,  

  3. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,  

  4. funkcjonariusze Służby Więziennej, 

  5. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. 

   

  Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzór listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy Kowiesy, pokój nr 16 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kowiesy.pl w zakładce wybory ławników.

  KARTA ZGŁOSZENIA WINNA BYĆ WYPEŁNIONA KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

   

  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kowiesy (Teresa Słoma – pokój nr 16 (tel. 046 831-70-26)

  Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymogów lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                 /-/ Andrzej Józef Luboiński

drukuj (Informacja o wyborach lawników)

 • autor informacji: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2007.05.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-17 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 10:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10861
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-04-11 10:28

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1991566
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 10:24

Stopka strony