Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

W roku 2007 obowiązują takie same wysokości stawek podatku od nieruchomości jak w roku 2006

Podmiot


Podatnikami podatku od nieruchomości są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
b) posiadaczami samoistnymi
c) użytkownikami wieczystymi gruntów
d) posiadaczami nieruchomości, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiot

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podlegają:
1) budyneki lub ich części,
2) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) grunty.


Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem ,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych, posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany niebędący budynkiem,
urządzenie budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego związane
z obiektem budowlanym, które zapewnia
możliwość uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej- będące w
posiadaniu przedsiębiorcy lub innego
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów - powierzchnia,
2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość , ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1stycznia roku, w który dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Termin powstania
1991-01-12
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami/.

Uchwała Nr XXXIII/154/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 listopada 2005 roku
w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Terminy opłat
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne , jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe - Nadleśnictwa i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Winny opłacać podatek od nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami, za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2004 roku :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0, 60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł.od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie nieodplatnej statutowej dzialalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
- domki letniskowe od 1m2 powierzchni użytkowej 6,17 zl
3) od budowli - 2% ich wartości

Uwagi

Osoby fizyczne obowiązane są złożyć organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zajstnienia okoliczności uzasadniający powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości.

Osoby prawne
, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązani są składać organowi podatkowemu deklaracje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie do 15 stycznia danego roku.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-11 13:12

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-12 14:26

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2815
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-11 13:12:56