Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2003 rok

Rok bużetowy 2003

DOCHÓD:      
  Zlecone Własne Suma
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0.00 5,000.00 5,000.00
  10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0.00 5,000.00 5,000.00
  046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej 0.00 5,000.00 5,000.00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 69,000.00 69,000.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 69,000.00 69,000.00
  047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0.00 3,000.00 3,000.00
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 45,000.00 45,000.00
  076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiezcystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0.00 1,000.00 1,000.00
  077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0.00 20,000.00 20,000.00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,401.00 0.00 34,401.00
  75011 Urząd Wojewódzki 34,401.00 0.00 34,401.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34,401.00 0.00 34,401.00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 60,000.00 60,000.00
  40002 Dostarczanie wody 0.00 60,000.00 60,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 60,000.00 60,000.00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 470.00 0.00 470.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 470.00 0.00 470.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 470.00 0.00 470.00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500.00 0.00 500.00
  75414 Obrona Cywilna 500.00 0.00 500.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500.00 0.00 500.00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 4,000.00 4,000.00
  01022 Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 0.00 2,000.00 2,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 2,000.00 2,000.00
  01095 Pozostała działalność 0.00 2,000.00 2,000.00
  075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 2,000.00 2,000.00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 1,130,928.00 1,130,928.00
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 15,100.00 15,100.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 100.00 100.00
  035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0.00 15,000.00 15,000.00
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. 0.00 376,559.00 376,559.00
  031 Podatek od nieruchomości 0.00 347,221.00 347,221.00
  032 Podatek rolny 0.00 2,528.00 2,528.00
  033 Podatek leśny 0.00 19,310.00 19,310.00
  034 Podatek od środków transportowych 0.00 1,000.00 1,000.00
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 1,500.00 1,500.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 5,000.00 5,000.00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 0.00 466,400.00 466,400.00
  031 Podatek od nieruchomości 0.00 130,000.00 130,000.00
  032 Podatek rolny 0.00 250,000.00 250,000.00
  034 Podatek od środków transportowych 0.00 42,400.00 42,400.00
  036 Podatek od spadków i darowizn 0.00 5,000.00 5,000.00
  037 Podatek od posiadania psów 0.00 1,000.00 1,000.00
  045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0.00 5,000.00 5,000.00
  050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 27,000.00 27,000.00
  056 Zaległości z podatków zniesionych 0.00 1,000.00 1,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 5,000.00 5,000.00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.00 11,000.00 11,000.00
  041 Wpływy z opłaty skarbowej 0.00 10,000.00 10,000.00
  091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 1,000.00 1,000.00
  75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0.00 261,869.00 261,869.00
  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0.00 260,869.00 260,869.00
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 0.00 1,000.00 1,000.00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0.00 2,194,401.00 2,194,401.00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0.00 1,532,921.00 1,532,921.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0.00 1,532,921.00 1,532,921.00
  75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 0.00 513,470.00 513,470.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0.00 513,470.00 513,470.00
  75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 0.00 148,010.00 148,010.00
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0.00 148,010.00 148,010.00
851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 40,000.00 40,000.00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 40,000.00 40,000.00
  048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu 0.00 40,000.00 40,000.00
853 OPIEKA SPOŁECZNA 235,716.00 0.00 235,716.00
  85313 Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4,610.00 0.00 4,610.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4,610.00 0.00 4,610.00
  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne 127,338.00 0.00 127,338.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 127,338.00 0.00 127,338.00
  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 18,390.00 0.00 18,390.00
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18,390.00 0.00 18,390.00
  85319 Ośrodki pomocy społecznej 83,000.00 0.00 83,000.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 83,000.00 0.00 83,000.00
  85395 Pozostała działalność 2,378.00 0.00 2,378.00
  203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2,378.00 0.00 2,378.00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16,000.00 3,000.00 19,000.00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 3,000.00 3,000.00
  083 Wpływy z usług 0.00 3,000.00 3,000.00
  90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 16,000.00 0.00 16,000.00
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16,000.00 0.00 16,000.00
SUMA DOCHÓD: 287,087.00 3,506,329.00 3,793,416.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:52

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-11 08:52 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7996
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:53:12